درباره پژوهشکده درباره پژوهشکده

 

دستاوردهای شگرف علمی در سالهای اخیر جهشی را در فرآیند تکامل فناوری های نوین رقم زده است. نتیجه این جهش تغییر نگاه از توسعه "فناوری های در خدمت انسان" به خلق "فناوری های یکپارچه شده با کاربر" است. این به معنای تحول جدی در ارتباط کاربران با محصولات و فناوری ها و در نظر گرفتن انسان به عنوان یک موجود شناختی در مرکز طراحی و توسعه فناری ها و محصولات است. این محصولات چهره دنیا را به شدت تغییر خواهند داد و برای توسعه آنها نیاز به ایجاد یک حرکت فرارشته ای و منسجم، اما چند وجهی، به توسعه علوم و فناوری های همگرا است. در این پارادایم نوین، قابلیت های شناختی انسان مورد مطالعه قرار می گیرد و فناوری ها متناسب با این قابلیت ها و همچنین  جهت ارتقای آنها توسعه می یابد. این فناوری ها در زیر ساخت خود مبتنی بر دانش روز از بیولوژی انسان، خصوصا مغز، بوده و با بهره مندی از دستاوردهای نانو و فناوری های اطلاعات توسعه می یابد. لذا کلید موفقیت در این حوزه آن است که دانش فناوری های همگرا(نانو، بایو، اطلاعات و شناختی) به صورت یکپارچه توسعه یابد. گام اساسی در این راه ایجاد تفکر میان و فرارشته ای از طریق انجام پژوهش های مشترک و توسعه آموزش های مربوطه است.

در این راستا، "پژوهشکده فناوری های همگرا" با هدف کلی توسعه فعالیت های نوآوری، پژوهشی و آموزشی در حوزه های شناختی، بایو، اطلاعات و نانو(شبان) به صورت همگرا با بهره گیری از جامعیت، مرجعیت، و توانمندی های گسترده و متنوع دانشگاه تهران، با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاسیس گردیده است.