نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انعقاد قرارداد با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

انعقاد قرارداد با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور


1395/07/12

در تاریخ 95/07/12 تقاهم نامه با موضوع حمایت از فعالیت های مربوط به پژوهشکده فناوری های همگرا (NBIC)، بین صندوق حمایت از پژوهشگران و فناران کشور به نمایندگی جناب آق یدکتر نصرت اله ضرغام رئیس محترم صندوق و ریاست محترم دانشگاه تهران جناب آقای دکتر محمود نیلی احمد آبادی، منعقد گردید.