رئیس پژوهشکده رئیس پژوهشکده

       

رضا رستمی  

دکتر رضا رستمی 

استاد
شماره تماس: 61117477
اتاق: ۱۳۴
پست الکترونیکی: