معاون علمی و فناوری معاون علمی و فناوری

محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی

استاد یار
شماره تماس: 82089781
اتاق: 322-2

پست الکترونیکی: